COVID 19

יחד עם כלל מתנדבי מגן דוד אדום, גם מתנדבי מד"א-הצלה דרום התגייסו במהלך התקופה האחרונה לסיוע בפעילות הארגון הן בשגרה והן בטיפול במחלת הקורונה.

מעבר למשמרות השגרה בתקן ומעבר לתקן וסיוע בביצוע בדיקות קורונה בתחנות והמרחבים בלכיש ובנגב אותם מבצעים המתנדבים ובנוסף לפעילות שגרה ומענה ראשוני למקרי חירום, התגייסו המתנדבים לסייע בפעילות מוקד קורונה בקרית אונו ובשטח.

מוקד קורונה >

62 משמרות במל"מ מוקד קורונה
אוישו ע"י מתנדבי 'מד"א - הצלה דרום'

מתנדבי 'מד"א - הצלה דרום'
ביצעו משימות שינוע מבחנות למעבדות
וחלוקת ציוד לוגיסטי בהתאם לדרישות

< שינוע ולוגיסטיקה

דיגום בדיקות >

מתנדבי הארגון נוטלים חלק בביצוע הבדיקות ודיגום